top of page
TPV core2duo NO táctil.jpg

TPV ocasión 15" no tácil  HP core2duo  impresora 58mm

TPV core2duo táctil.jpg

TPV ocasión 15" tátil   HP core2duo  impresora 58mm

156 asus.jpg

Monitor táctil 15,6" Asus

TPV i5.jpg

TPV ocasión 15"  HP intel i5 impresora 58mm

iggual 80 col.jpg

Impresora tickets 10POS 80mm  USB RJ45 RS232

all in one Scheneider.jpg

All in one Scheneider

bottom of page